Organizatorzy

 

 

Cel

Naszym głównym celem jest ochrona rzek, jezior oraz Bałtyku przed zaśmieceniem. Sprzątanie śmieci pływających w wodzie i zanieczyszczających środowisko to jest ostateczność. Nam zależy, żeby odpady, a szczególnie tworzywa sztuczne do środowiska nie trawiały. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i zaangażowanie w nasze działania wszystkich mieszkańców, turystów, samorządy, media i organizacje społeczne. My nie tylko zachęcamy do selektywnej zbiórki wszystkich opakowań, ale promujemy ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.  Idea ta polega na zamknięciu cyklu życia produktu, który w ujęciu linearnym oznacza sekwencję: produkcja - użytkowanie - usunięcie odpadu (ujęcie zwane "od kołyski do grobu" - ang "from cradle to grave"). Zamykając cykl życia otrzymujemy zaś sekwencję: produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym (ujęcie zwane "od kołyski do kołyski" - ang "from cradle to cradle"). Istotą tego podejścia jest zatem wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

W naszych działaniach edukacyjnych przypominamy o ważnych zasadach postępowania z odbadami:

1. REDUCE - pierwsze „R” (redukuj, ograniczaj). Najważniejsze jest zmniejszenie ilości odpadów, czyli ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikanie towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych o niskiej jakości, które szybko zamieniają się w śmieci.

2. REUSE - drugie „R” (użyj ponownie, wykorzystaj). Przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów, zmniejsza to skalę kupowania kolejnych towarów oraz powstających odpadów.

3. RECYCLE - trzecie „R” (segreguj i przekaż do recyklingu). Zachęca do  segregowania odpadów i następnie wykorzystywania ich w procesie recyklingu. Dobry przykład: z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.

4. RECOVER - czwarte „R” (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach). Dobry przykład: energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut.

5. RENEW - piąte „R” (odnawiaj). Wiele zasobów nieodnawialnych, np. węgiel czy ropa, już się wyczerpuje. Słońce i fotosynteza dają jednak ogromne możliwości. Przykładem może być np. produkcja nowej generacji tworzyw sztucznych nie z ropy naftowej, ale na bazie surowców odnawialnych, np z kukurydzy.

Każdego roku organizujemy różnorodne akcje edukacyjne, bierzemy udział w konferencjach, prowadzimy wykłady i warsztaty dla młodzieży. Na stronie www.recykling-rejs.pl znajdziesz bieżące informacje o naszych projektach.